KONKURSAS UAB „GIRAITĖS VANDENYS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

2021 02 23

Kauno rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą UAB „Giraitės vandenys“  direktoriaus pareigoms eiti.

Bendrovės pavadinimas, buveinės adresas: UAB „Giraitės vandenys“, Topolių g. 5, Giraitės k., Kauno r. sav. 

Pareigos: direktorius.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 12,7.

Darbo sutarties rūšis: terminuota (5 metų kadencija).

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis) ir savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programos pristatymas.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. Turėti vadovaujamo darbo patirties;
 3.  Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vandentvarkos srityje;
 4.  Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 5.  Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklą ir kitoms pareigybės aprašyme nurodytoms funkcijoms vykdyti;
 6. Gebėti analizuoti bendrovės administracijos darbą, planuoti ir priimti sprendimus, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 7.  Būti nepriekaištingos reputacijos;
 8.  Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

UAB „Giraitės vandenys“ direktorius vykdo šias funkcijas:

 

 1. Atsižvelgdamas į bendrovės įstatų ir pareigybės aprašymo jam priskirtą kompetenciją, veikia bendrovės vardu, organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą;
 2.  Formuoja ir nustato bendrovės veiklos tikslus, uždavinius (kryptis), priemones ir organizuoja jų vykdymą;
 3.  Stebi ir analizuoja bendrovės finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus, pajamas, išlaidas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
 4.  Pasirašo banko ir ataskaitinius dokumentus, kontroliuoja įsipareigojimų vykdymą, finansinės, darbo drausmės laikymąsi;
 5.  Sudaro bendrovės vardu sandorius, atsižvelgdamas į Akcinių bendrovių įstatymo, bendrovės įstatų ir šio pareigybės aprašymo suteiktas teises;
 6.  Priima bendrovės valdymo sprendimus;
 7.  Organizuoja gamybinius pasitarimus;
 8.  Dalyvauja Kauno rajono savivaldybės tarybos, jos komitetų, administracijos rengiamuose posėdžiuose, kai svarstomi su bendrovės veikla susiję klausimai;
 9.  Priima į pareigas ir atleidžia iš jų darbuotojus, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su darbuotojų darbo santykiais Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
 10. Kontroliuoja, kaip laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų;
 11.  Patvirtina bendrovės asmenų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius;
 12.  Pateikia akcininkui bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, bendrovės metinį pranešimą ir kitą reikiamą informaciją;
 13.  Atstovauja bendrovei teisme;
 14.  Priima kitus sprendimus ir atlieka veiksmus, kurie neprieštarauja Akcinių bendrovių įstatymo ir bendrovės įstatų nuostatoms;
 15.  Vykdo kitas teisės aktais bendrovės direktoriui nustatytas funkcijas.

 

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1.  Prašymą leisti dalyvauti konkurse, adresuotą Savivaldybės administracijos direktoriui;

2.  Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3.  Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

4.  Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;

5.  Gyvenimo aprašymą (CV);

6.  Užpildytą pretendento anketą (Pridedama);

7.  Savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą (raštu, iki 5 lapų).

 

Pretendentas dokumentus turi pateikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus specialistui (Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriuje), arba siųsti registruotu laišku notaro patvirtintas dokumentų kopijas iki 2021 m. kovo 8 d. 16.00 val.

Telefonas pasiteiravimui – 8 674 58329.

Atnaujinta: 2022-07-05 10:01