2011-06-23 Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje)“ įgyvendinimas

Kauno rajone įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir Ramučiuose, Neveronyse, Raudondvaryje, Vilkijoje, Šlienavoje)“ (paramos sutarties Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-025). Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Šį projektą nuo 2009 m. gruodžio 14 d. vykdo UAB „Giraitės vandenys“ kartu su partneriu Kauno rajono savivaldybės administracija. Bendra projekto vertė – 40.760.000,00Lt. Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėn.

2011 metų balandžio - birželio mėn. buvo surengti trys susitikimai su gyventojais: Raudondvaryje, Neveronyse ir Ramučiuose.

Raudondvaryje rangos sutartis pasirašyta ir darbus vykdo UAB „KRS“. Sutarties vertė - 3.780.025,73 Lt. Darbai yra vykdomi pagal parengtą techninį projektą, nuo darbų grafiko neatsiliekama. Šiuo metu yra derinami galutiniai projekto apimties pakeitimai, todėl planuojama, jog visiškai darbus rangovas užbaigs iki 2011 metų gruodžio mėn. Šiuo projektu planuojama nutiesti 4,130 km naujų vandentiekio tinklų ir 9,378 km naujų nuotekų tinklų. Numatyta trijų naujų nuotekų siurblinių statyba.

Neveronyse vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rangos sutartis pasirašyta su UAB „Kamesta“. Sutarties vertė - 2.829.450,00 Lt. Darbai Neveronyse atsilieka nuo grafiko, nes kol buvo paruoštas ir suderintas techninis projektas, atėjo žiema. Darbus rangovas pradėjo vykdyti tik šių metų balandžio mėnesį. Planuojama, jog visiškai darbus rangovas užbaigs iki 2011 metų gruodžio mėn. pabaigos. Kita sutartis su UAB „Ekra“ Neveronyse apima nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo darbus. Sutarties vertė – 2.780.450,00 Lt. Įgyvendinus projektą planuojama nutiesti 7,516 km naujų vandentiekio tinklų, 7,493 km naujų nuotekų tinklų bei pastatyti vieną nuotekų siurblinę. Numatyta taip pat rekonstruoti vienus nuotekų valymo įrengimus.

Ramučiuose rangos sutartis pasirašyta su UAB „Grundolita“. Sutarties vertė - 1.237.461,50Lt. Darbus Ramučiuose planuojama užbaigti iki 2011 metų rugsėjo mėn. pabaigos. Šiuo projektu planuojama nutiesti 1,353 km naujų vandentiekio tinklų, 2,853 km naujų nuotekų tinklų bei pastatyti tris nuotekų siurblines. Artimiausiu metu planuojama pasirašyti sutartį projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone (Karmėlavoje ir Ramučiuose)“. Šio projekto biudžetas siekia 16.647.730,00 Lt. Projektu bus nutiesti ne tik Karmėlavos vandentiekio ir nuotekų tinklai, bet ir bus atliktas magistralinio vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo tarp Karmėlavos ir Ramučių projektas. Šiuo Karmėlavos ir Ramučių magistraliniu projektu planuojama nutiesti 18,273 km naujų vandentiekio tinklų, 18,289 km naujų nuotekų tinklų bei pastatyti penkias naujas nuotekų siurblines.

Susitikimų Raudondvaryje, Neveronyse ir Ramučiuose metu iškilo panašių problemų ir klausimų: diskutuota apie gatvių asfaltavimą, želdinių atsodinimą, prisijungimo reikalavimus ir kainas. Gyventojai turėtų žinoti, jog nutiesus vandentiekio ir nuotekų tinklus iš karto bus atstatoma kelių danga tokia, kokia ji buvo prieš projektą ar net geresnė. Taip pat gyventojai neturėtų baimintis dėl išrautų medžių ar kitų želdinių, nes rangovai yra įsipareigoją juos atsodinti. Prisijungimo kainas galima rasti internete, spaudoje ir kt. 

Svarbu paminėti, jog susitikimų metu gyventojams nuolat kyla tas pats klausimas - ką reikia daryti, kad būtų galima prisijungti prie UAB „Giraitės vandenys“ vandens tiekimo ir nuotekų tinklų. Gyventojai, norėdami prisijungti, privalo gauti technines sąlygas prisijungimui. Techninėms sąlygoms gauti reikia:
     1. parašyti prašymą UAB „Giraitės vandenys“ išduoti projektavimo (techninėms) sąlygoms dėl vandentiekio ir nuotekų išvado (įvado) įrengimo;
     2. prie prašymo pateikti ir pridėti duomenis apie gyvenamąjį namą, žemės sklypo ribų planą ir registro duomenis;
     3. prie prašymo pateikti ir pridėti žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus;
     4. gavę iš UAB „Giraitės vandenys“ projektavimo technines sąlygas, gyventojai turi užsisakyti atestuotoje projektavimo įmonėje projektą. Pagal atliktą projektą pasisamdyti statybinę įmonę, turinčią atestatą vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo darbams. Apie pradėtus atlikti darbus nedelsiant informuoti UAB „Giraitės vandenys“ techninius darbuotojus;
     5. kai pasamdyta atestuota įmonė baigia darbus ir įformina kartu su UAB „Giraitės vandenys“ techniniais darbuotojais reikalingus dokumentus yra išduodama pažyma apie tai, jog darbai atlikti tinkamai. Tuomet sudaroma vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis.

Pažymėtina, jog gyventojai prisijungimo projektus rengia ir derina supaprastinta tvarka.

Apibendrinant galima teigti, jog įgyvendinus bendrą projektą Raudondvaryje, Neveronyse, Ramučiuose bei Karmėlavoje, Vilkijoje, Šlienavoje tiesioginę naudą gaus 3043 Kauno rajono gyventojai, prisijunti prie naujai įrengtų nuotekų surinkimo, vandentiekio tinklų, kuriems bus suteikta galimybė, bus rekonstruoti ir išplėsti Neveronių nuotekų valymo įrenginiai. Projektu bus užtikrintas kokybiškas geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Artimiausiu ketvirčiu (liepos – rugsėjo mėn.) planuojama surengti susitikimus su Vilkijos, Raudondvario, Neveronių, Karmėlavos gyventojais.

Atnaujinta: 2022-01-11 16:33
Parašykite mums
Turite klausimų? Susisiekite su mumis